Salgs- og leveringsbetingelser for Scandi-Roc - Læs her
Information

Salgs- og leveringsbetingelser

Herunder finder du vores handelsbetingelser.

1. ANVENDELSE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem Scandi-Roc ApS (herefter kaldet Scandi-Roc) og køber, medmindre Scandi-Roc skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.
1.2. Købers eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Scandi-Roc.
1.3. Scandi-Roc er berettiget til uden varsel at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1. Medmindre andet fremgår, er tilbud gældende i 10 hverdage fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.
2.2. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for Scandi-Roc, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.
2.3. Stemmer Scandi-Rocs ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsen.

3. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

3.1. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.v. er omtrentlige og er ikke udtryk for nogen form for garanti eller tilsikring.

4. SCANDI-ROCS LEVERANCE SAMT RÅDGIVNING

4.1. Alle immaterialrettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer, overslag, beskrivelser m.v. er Scandi-Rocs ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand uden forudgående accept fra Scandi-Roc. De leverede produkter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.
4.2. Tegninger, Scandi-Roc har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.
4.3. Scandi-Roc påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning omkring valg og benyttelse af Scandi-Rocs produkter.

5. LEVERINGSSTED

5.1. Levering finder sted EX WORKS fra Scandi-Rocs forretningsadresse, jf. Incoterms 2010, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. PRISER

6.1. Medmindre andet er aftalt, er prisen angivet eksklusive moms, fragt og afgifter og i DKK.
6.2. Scandi-Roc forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser samt i tilfælde af force majeure, jf. også punkt 16.

7. VARER PÅ PRØVE

7.1. Scandi-Roc forhandler og producerer beton-, granit-, skifer- og andre naturstensprodukter. Udleverede prøver er alene at betragte som vejledende eksempler på produkterne, hvorfor der kan forekomme udsving i såvel farve og struktur.
7.2. Varer på prøve fremsendes alene efter forudgående aftale med Scandi-Roc og såfremt køber betaler fragt både ved levering fra Scandi-Roc samt ved eventuel returnering.
7.3. Hvis køber ikke returnerer et produkt efter endt prøveperiode, vil produktet automatisk blive faktureret efter prøvetidens udløb i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og ud fra Scandi-Rocs gældende prisliste.
7.4. Køber er erstatnings- og forsikringsansvarlig for produktet i prøvetiden.

8. BETALINGSBETINGELSER

8.1. Scandi-Roc er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret eller leverancer, der af Scandi-Roc er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.
8.2. Betaling skal erlægges inden for den på fakturaen angivne dato. Er der ikke angivet en specifik dato, skal betaling ske netto kontant ved levering, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne.
8.3. Erlægges betaling ikke rettidigt, har Scandi-Roc krav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned. Betalinger afskrives først på tilskrevne renter og derefter hovedstol.

9. TILBAGEHOLD OG MODREGNING

9.1. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i krav fra Scandi-Roc.
9.2. Måtte køber være i betalingsmisligholdelse, er Scandi-Roc berettiget til at tilbageholde enhver ydelse og foretage modregning i ethvert krav, som Scandi-Roc måtte være pligtig at yde køber eller betale til køber, uanset om ydelsen eller kravet vedrører den konkrete aftale. Scandi-Roc er videre berettiget til at tilbageholde enhver genstand tilhørende køber, som Scandi-Roc direkte eller indirekte som følge af parternes samhandel eller aftale, er i besiddelse af.

10. EJENDOMSFORBEHOLD

10.1. Det solgte forbliver Scandi-Rocs ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt til Scandi-Roc.

11. LEVERINGSTID M.V.

11.1. Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i punkt 16 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.
11.2. Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skriftligt specificeret. Såfremt meddelelse herom ikke afgives straks efter forsinkelse foreligger, mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.
11.3. Uanset om køber fastholder eller i tilfælde af væsentlig forsinkelse ophæver aftalen, kan Scandi-Roc aldrig blive erstatningsansvarlig overfor køber, herunder for dagbod, konventionalbod, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab eller følgeskader. Erstatningskravet kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige købesummen eksklusive moms for de forsinkede produkter.
11.4. I øvrigt gælder ansvarsbegrænsningen i punkt 15.

12. FORDRINGSHAVERMORA

12.1. Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente produkterne eller give ordre til forsendelse, er Scandi-Roc berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen.
12.2. Undlader køber, trods skriftlig opfordring, at afhente produkterne, er Scandi-Roc - også i tilfælde, hvor produkterne er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge disse bedst muligt for købers regning.

13. ANSVAR FOR MANGLER OG REKLAMATION

13.1. Køber skal straks efter varens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt køber ikke foretager førnævnte undersøgelse, og reklamerer over mangler, som køber burde have opdaget, skal leverancen anses for kontraktmæssig, og køber anses for at have acceptereret det leverede.
13.2. Scandi-Roc skal modtage reklamationer senest to uger efter, at køber har modtaget leverancen.
13.3. Reklamationer skal 1) afgives straks manglen konstateres eller burde være konstateret, 2) være skriftlig og 3) være specificeret, dvs. det skal specificeres hvilke mangler der gøres gældende. I modsat fald mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen.
13.4. Reklamationen medfører ikke, at køber er berettiget til ikke at overholde aftalte betalingsbetingelser.
13.5. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er Scandi-Roc berettiget til at afhjælpe manglen ved omlevering. Afhjælpes manglen, kan køber ikke i øvrigt gøre nogen mangelbeføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.
13.6. Scandi-Roc er i intet tilfælde ansvarlig for dagbod og konventionalbod, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab eller følgeskader. Scandi-Rocs erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusive moms for de varer, der er mangler ved.

14. PRODUKTANSVAR

14.1. Scandi-Roc skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Scandi-Roc pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Scandi-Roc efter punkt 14.2-14.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.
14.2. Scandi-Roc er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. I øvrigt er Scandi-Roc alene ansvarlig for skader som følge af produktansvar, i det omfang dette følger af ufravigelige regler.
14.3. Scandi-Rocs erstatningsansvar kan aldrig overstige forsikringssummen på Scandi-Rocs produktansvarsforsikring.
14.4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber i henhold til punkt 14, skal køber straks underrette Scandi-Roc herom.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

15.1. Scandi-Roc er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde over for tredjemand, samt driftstab, tidstab, avancetab, tabt leverance eller lignende indirekte tab eller følgeskader. Selv om Scandi-Roc i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køber, kan dette ikke bevirke, at Scandi-Roc har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.
15.2. Scandi-Rocs ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen eksklusive moms i henhold til aftalen.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Scandi-Roc er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure. Ved force majeure forstås enhver hindring, som Scandi-Roc ikke kunne eller burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og som forhindrer eller gør opfyldelsen af aftalen urimeligt byrdefuld for Scandi-Roc, herunder krig, terrorisme, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, manglende energiforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller enhver anden årsag, som ligger udenfor Scandi-Rocs kontrol.
16.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Scandi-Roc skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 12 uger, skal såvel Scandi-Roc som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse, og uden at parterne kan gøre krav gældende.

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1. Enhver tvist mellem parterne i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved anvendelse af dansk ret, idet dansk rets internationale privatretlige regler, herunder CISG, ikke finder anvendelse. Scandi-Roc vælger frit, hvorvidt sagen skal afgøres ved voldgift eller ved de almindelige domstole. Reglerne for behandling af sagen ved Danish Arbitration finder anvendelse, såfremt voldgift vælges. Voldgiftsretten sættes i Esbjerg.
Såfremt de almindelige domstole vælges, er værnetinget Scandi-Rocs til enhver tid værende hjem¬ting.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 16. marts 2015.

Beklager!

Du befinder dig på en særlig version af vores hjemmeside og informationen du søger, er desværre ikke tilgængelig her.
For yderligere information eller spørgsmål, bedes du venligst rette henvendelse til vores team på messestanden.